Polis Logic

Όροι Δόμησης

e-domisis.gr
 Είσοδος Μελών

Consulting - Υπηρεσίες Συμβούλου

Μεγάλα Έργα Πληροφορικής & GIS

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντικό ενδιαφέρον και επένδυση σε Έργα και Δράσεις Πληροφορικής, κυρίως σε επίπεδο Δημοσίου Τομέα (Κοινωνία της Πληροφορίας, ΥΠΕΣΔΑ, ΥΠΕΧΩΔΕ κ.λ.π.), αλλά και Ιδιωτικού.

Τα περισσότερα από τα Έργα αυτά περιλαμβάνουν υπηρεσίες ανάπτυξης Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), WEB GIS, WEB MAPPING και χαρτογραφίας. Γενικότερα η χωρική πληροφορία αρχίζει να γίνεται και στη χώρα μας, με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, εύχρηστο και αξιόπιστο εργαλείο για πλήθος χρηστών – πελατών, με πολλαπλές απαιτήσεις Mapping (Internet, Mobile, Info kiosks κ.λ.π.).

Για διάφορους λόγους το ποσοστό που καταλαμβάνουν κοστολογικά αυτά τα Συστήματα μέσα στο Συνολικό Έργο Πληροφορικής είναι σημαντικό, με αποτέλεσμα να απαιτείται απόλυτα επαγγελματική διαχείριση και μεγάλη εμπειρία / τεχνογνωσία, ώστε να αποφέρουν θετικό οικονομικό αποτέλεσμα στο σύνολο. Αυτό γίνεται αντιληπτό ακόμα και από τη φάση Σύνταξης του Φακέλου Προσφοράς για τους Διαγωνισμούς και της προκοστολόγησης, η οποία απαιτεί ευρεία γνώση ειδικών αντικειμένων από διαφορετικούς τομείς και εμπειρία παρόμοιων έργων.

Τα Συστήματα GIS και WEB GIS / WEB MAPPING έχουν επιπλέον ορισμένες ιδιαιτερότητες και, εφόσον μιλάμε για ΟΠΣ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα), στην πραγματικότητα πρόκειται για πολυσύνθετα Έργα που άπτονται πολλούς τομείς της πληροφορικής και του engineering. Οι τομείς δε αυτοί εξελίσσονται ραγδαία και σε τεχνολογικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να απαιτείται πολύ καλή οργάνωση έμπειρης ομάδας έργου, RnD κ.λ.π.

Τα Έργα αυτά απαιτούν κατά συνέπεια εξειδικευμένη γνώση διαφορετικών αντικειμένων όπως χαρτογραφία, κλίμακες απεικόνισης, προβολικά συστήματα, μετατροπή συντεταγμένων, γεωαναφορά, δόμηση χωρικών βάσεων δεδομένων, τεχνολογίες CAD και GIS και ακόμη περισσότερο απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις του συγκεκριμένου αντικειμένου / τομέα για τον οποίο προορίζονται (π.χ. πολεοδομία, τεχνικές υπηρεσίες Ο.Τ.Α., δίκτυα κοινής ωφέλειας, ακίνητη περιουσία, δόμηση, κοιμητήρια κ.λ.π.).

Επίσης τα Έργα αυτά εμπεριέχουν σχεδόν πάντα ένα σημαντικό σε μέγεθος αντικείμενο εργασιών που αφορά τα δεδομένα που θα περιλαμβάνει και θα επεξεργάζεται το Σύστημα (συλλογή, αρχειοθέτηση, ψηφιοποίηση, κωδικοποίηση κ.λ.π.). Το μέγεθος και ο όγκος της πληροφορίας σε συνδυασμό με τον περιορισμένο χρόνο εκτέλεσης, απαιτούν άριστη γνώση του αντικειμένου και εμπειρία από προηγούμενες παρόμοιες εργασίες.

Το μέγεθος των Έργων απαιτεί πολύ μεγάλες ομάδες εργασίας με προσωπικό υψηλής τεχνογνωσίας το οποίο θα είναι επιφορτισμένο και με την κατανόηση / αποκωδικοποίηση των απαιτήσεων της εκάστοτε Υπηρεσίας, ώστε να αναλύσει σωστά το Πληροφοριακό Σύστημα. Κάτι τέτοιο απαιτεί υψηλή επένδυση σε ακριβό μόνιμο προσωπικό και συνεχή επιμόρφωση, πέρα από τη δυσκολία συντονισμού και παρακολούθησης.

Εναλλακτική, αλλά και ασφαλής λύση είναι ο καταμερισμός των αντικειμένων σε περισσότερες μικρές ομάδες / εταιρείες, οι οποίες βέβαια πληρούν αποδεδειγμένα ένα minimum επίπεδο αξιοπιστίας, απαιτήσεων και προδιαγραφών εργασίας, έχουν ομοιογένεια, εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία.

Consulting / Υποστήριξη Μεγάλων Έργων από την POLIS LOGIC

Η POLIS LOGIC έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε μια σειρά από τομείς μέσα από την ανάπτυξη και εκτέλεση ολοκληρωμένων έργων πληροφορικής και GIS για λογαριασμό πελατών της. Τα έργα αυτά εμπεριέχουν υψηλό βαθμό εξειδίκευσης και η τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε αποτελεί στοιχείο που ισχυροποιεί τη θέση της εταιρείας μας και τη διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό. Πρόκειται για ολοκληρωμένα Έργα και Συστήματα GIS που απευθύνονται κυρίως σε Δήμους ή / και σε ιδιωτικούς φορείς. Περιλαμβάνουν χαρτογραφικές εργασίες, δόμηση Χωρικών Βάσεων Δεδομένων, ανάπτυξη λογισμικού / εφαρμογής διαχείρισης, συλλογή και ψηφιοποίηση δεδομένων κ.λ.π.

Ταυτόχρονα έχει επενδύσει σημαντικά, με ίδιους πόρους, στην ανάπτυξη εξειδικευμένης τεχνολογίας Web Mapping και Web GIS αποκλειστικά με εργαλεία open source. Στα πλαίσια αυτά έχει κατασκευάσει και παρέχει στην ιστοσελίδα της την Υπηρεσία "e-δόμηση" (on-line αναζήτηση Όρων Δόμησης ), μια εμπορική εφαρμογή πληροφόρησης για επαγγελματίες, που στηρίζεται στο Web Mapping και Web GIS.

Μετά από πολλά χρόνια αυτόνομης ανάπτυξης και παρουσίας στο χώρο η POLIS LOGIC επεκτείνει δυναμικά τις υπηρεσίες της και στον τομέα του Consulting / Υποστήριξη Μεγάλων Έργων, παρέχοντας μια αξιόπιστη λύση συνεργασίας για Εταιρείες / Κοινοπραξίες / Ενώσεις / Ομίλους που συμμετέχουν ήδη σε μεγάλα Έργα ή στοχεύουν σε Δημόσιους Διαγωνισμούς. Οι όροι συνεργασίας είναι ιδιαίτερα ευέλικτοι και το τιμολόγιο απόλυτα ανταγωνιστικό. Ο φιλικός διακανονισμός κάθε λεπτομέρειας, ανάλογα με το μέγεθος του Έργου και τον τομέα εξειδίκευσης, αποτελεί .

Συγκεκριμένα η POLIS LOGIC υποστηρίζει τους τομείς Consulting σε Θέματα :

  • GIS (και με εργαλεία Open Source)
  • Web GIS (και με εργαλεία Open Source)
  • Web Mapping (Vector χάρτες στοINTERNET με εργαλεία Open Source)
  • Τεχνολογίες Open Source γενικά
  • Χαρτογραφία
  • Κτηματολόγιο
  • Πολεοδομικά
  • Όροι Δόμησης
  • Ακίνητη Περιουσία
  • Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας
  • Διαχείριση Κοιμητηρίων

Για τα θέματα αυτά παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες :

  • Σύνταξης τευχών διαγωνισμών & κοστολόγηση - (0,5-2% συμβατικής)
  • Ανάπτυξης εφαρμογών GIS - (0,5-2% συμβατικής)
  • Εκπαίδευσης με Εκπαιδευτικά σεμινάρια - (4000/ΑΜ/5ατ.)

Επιπλέον υποστηρίζει εργασίες δεδομένων / Data (συλλογή, ψηφιοποίηση) όπως :

  • Scanning σχεδίων – κειμένων (με ειδική κωδικοποίηση / αρχειοθέτηση) - (1500/ΑΜ)
  • Data Entry - (1500/ΑΜ)
  • Διανυσματοποίηση γεωγραφικών αντικειμένων – Χαρτογραφία - (3000/ΑΜ)

Τέλος, αναλαμβάνει εκτέλεση εργασιών GIS όπως :

  • Γεωαναφορά – Μετατροπές Συντεταγμένων - (3000/ΑΜ)
  • Ανάλυση οντοτήτων – Δόμηση χωρικών βάσεων δεδομένων - (4000/ΑΜ)
  • Ανάπτυξη λογισμικού GIS / WEB GIS / WEB MAPPING - (4000/ΑΜ)

© 2011 Polis Logic - Created by Polis Logic

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ιστοχώρου διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή έκδοση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.